1. Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elke koper verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen, of althans de mogelijkheid te hebben gekregen om de voorwaarden te lezen en vragen te stellen. De koper aanvaardt deze voorwaarden als enige voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie, en doet voor zover als nodig afstand van zijn aankoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toegestaan door de verkoper.
 2. (a) Iedere betwisting moet aan de verkoper bij aangetekend schrijven worden toegestuurd binnen de 48 uren na de ontvangst van de goederen, zoniet worden de goederen verondersteld definitief aanvaard te zijn.
  (b) Betwistingen nopens een verborgen gebrek moeten aan de verkoper bij aangetekend schrijven worden toegestuurd binnen de 8 dagen na het ontdekken van het gebrek en ten laatste, binnen de maand volgend op de levering.
  (c) Een orderbevestiging wordt onweerlegbaar geacht overeen te stemmen met de effectieve bestelling, tenzij de koper uitdrukkelijk en schriftelijk reageert binnen de 5 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. In elk geval heeft de verkoper het recht om autonoom bestelde goederen van een bepaald type te vervangen door andere goederen, voor zover deze vervangende goederen behoren tot dezelfde productcategorie en voor een zelfde gebruik bestemd zijn.
  (d) Al de voornoemde termijnen zijn bindend.
 3. (a) De koper die na de ondertekening van de bestelbon alsnog zijn bestelling wenst te annuleren dient dit aangetekend te doen binnen de 14 dagen te rekenen vanaf de ondertekening van de bestelbon. In dat geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van de waarde van de bestelling. De verkoper geeft evenwel geen garantie wat de bestelde hoeveelheden betreft. (b) Wanneer de koper zijn bestelling wenst te annuleren op een tijdstip later dan 14 dagen vanaf de ondertekening van de bestelbon, maar voor het ogenblik waarop de verkoper deze bestelling heeft overgemaakt aan diens leverancier, is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. (c) Indien de koper de bestelling wenst te annuleren nadat de verkoper deze heeft overgemaakt aan diens leverancier, kan dit enkel nog tegen betaling van een forfaitaire schadevergoeding van hetzij 75%, hetzij 100% van de bestelling, afhankelijk van het al dan niet reeds geleverd zijn van de goederen door de leverancier van de verkoper (aan de verkoper).
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De koper is verplicht om ook deelleveringen, en de bijhorende facturatie, te aanvaarden.
 5. Alle facturen zijn te Laarne betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum tenzij expliciet en schriftelijk anders werd bedongen.
 6. Elke factuur is ondeelbaar en hoofdelijk verschuldigd door de koper of diens rechtsopvolgers. (a) Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand. (b) Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR als schadebeding. (c) Onkosten verbonden aan wissels of cheques zonder toereikend fonds evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. (d) In geval van manifest ongefundeerde niet betaling zal de koper, eveneens bovenop de voornoemde schadevergoeding, ook instaan voor de betaling van alle redelijke kosten van bijstand door raadslieden van de verkoper voor de invordering van het factuurbedrag.
 7. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande verwittiging. Tevens behoudt hij zich in dat geval het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting (welke plaatsvindt op het ogenblik van de orderbevestiging vanwege de verkoper).
 9. De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper. In dat geval zal door de koper een aanvullende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de totale koopsom, zelfs meer indien de bewezen schade groter is.
 10. De koper verbindt er zich toe de verkoper onmiddellijk te verwittigen -dit op straffe van schadevergoeding- van elk beslag welke door een derde zou gelegd worden. Hij verbindt er zich tevens toe de verkoper in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht de koopwaren terug in bezit te nemen, de vervoerder toe te laten de lokalen te betreden en alle kosten te dragen van het wegnemen van de koopwaren. Tevens verbindt hij zich ertoe de naam van de desgevallende derde verkrijger op eenvoudig verzoek aan de verkoper mee te delen.
 11. Het is de koper verboden de koopwaren te wijzigen op om het even welke wijze en andere verpakkingen of merken te gebruiken dan deze van de verkoper. Het is de koper verboden de modellen van de verkoper na te bootsen, toe te laten na te bootsen of op om het even welke wijze de nabootsing ervan mogelijk te maken. Het is de koper niet toegestaan om gebruik te maken van het merk van de verkoper of de producten, of op enige wijze verwarring te scheppen tussen de koper en de verkoper (of diens leverancier).
 12. De levering gebeurt, ongeacht de bestemming, vanuit de opslagplaatsen van onze firma. Het vervoer van de producten gebeurt steeds voor rekening en op risico van de klant.
 13. De waarborg op de door ons geleverde producten beperkt zich tot de waarborg op de kwaliteit van onze producten bij levering, niet op het resultaat na gebruik van de geleverde producten.
 14. Indien de klant de producten niet afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen, na de mededeling dat de goederen ter zijner beschikking staan, hebben wij het recht na verloop van een bepaalde termijn het contract van rechtswege ontbonden te beschouwen. Dit gebeurt onverminderd eventuele schadevergoeding en het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De zojuist bepaalde termijn zal aan de klant bij aangetekende brief gemeld worden. Na verloop van een termijn van 14 dagen en na mededeling dat de goederen ter zijner beschikking staan, is de klant voor de verdere opslag van de producten per week een vergoeding verschuldigd van 2% van de verkoopprijs.
 15. Bij aanpassingen van deze voorwaarden aanvaardt de koper de retroactieve werking van de aanpassing op alle contractuele relaties tussen hem en de verkoper, tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk hiertegen protesteert binnen de vijf dagen na de eerste (mogelijke) kennisname van de aangepaste voorwaarden.
 16. De koper en de verkoper komen uitdrukkelijk overeen (a) dat zij hun geschillen betreffende huidig contract uitsluitend zullen laten beslechten door de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (b) dat huidig contract uitsluitend beheerst wordt door het Belgisch recht en (c) dat enkel de Nederlandse tekst rechtskracht heeft, en de vertalingen enkel ten titel van inlichting worden weergegeven.
Menu